yleislinja mobiili
Lukio

Kansainvälisen liiketoiminnan linja

Kurssit 2018-2019

kurssit

OP3 Pysy pinnalla 

Kurssilla opiskelija tutustuu opintojensa aikana tarvitsemiinsa ohjelmistoihin, kuten Wilma, O365 sekä Abitti koejärjestelmään, projekti- ja tiimityötaitoihin sekä talouden lukutaidon peruskäsitteisiin.  

KVL01 Minä yrittäjänä 

Kurssi antaa opiskelijalle tietopaketin yrittäjyydestä sekä siitä, miten yritys perustetaan. Opiskelija tutustuu mm. yritysidean toimivuuden kriteeristöihin, yrityksen rahoitusmalleihin ja yleiseen taloudenhallintaan, vakuutuksiin ja sukupolvenvaihdokseen.  

KVL02 Yrityskulttuuri, työelämä ja monikulttuurisuus 

Kurssilla opiskelija tutustuu mm. työelämän yleisiin pelisääntöihin, organisaatiorakenteisiin ja johtamiseen sekä kulttuuritaustan vaikutukseen työelämässä. Kurssin aikana on tarkoitus suorittaa päivän mittainen TET-jakso.  

KVL03 Selkeä viestintä 

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijasta taitavaa työelämäviestijää päivittäisissä palavereissa, kokouksissa, asiakasneuvotteluissa ja erilaisissa tiimeissä ja rohkaista esitystilanteisiin. Kurssin aikana harjoitellaan tiivistä ja selkeää ilmaisua ja kirjoitettua yleiskieltä. Myös työelämän viestintätaitoja harjoitellaan kuten kokoustekniikkaa ja väittely- ja neuvottelutaitoa. 

KVL04 Vastuullinen yrittäjyys 

Kurssilla opiskelija tutustuu vastuulliseen toimintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija saa perustiedot mm. kiertotalouden sekä kestävän kehityksen periaatteista ja tutustuu harmaan talouden vaikutuksiin.  

KVL05 Liiketoimintaosaaminen 

Kurssilla opiskelija tutustuu myyntiin ja markkinointiin sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisessä kontekstissa, syventää KVL2-kurssilla oppimiansa monikulttuurisen työelämän taitoja sekä pohtii, mitä tarkoittaa olla mukautuva työntekijä.  

KVL06 Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 

Kurssilla tutustutaan kansainvälisen liiketoiminnan toimintaympäristöjen peruslainalaisuuksiin muuttuvassa ja monimuotoisessa maailmassa. Opiskelija oppii kansainvälisen liiketoiminnan keskeiset käsitteet ja syventää omaa kokonaiskuvaansa yritysten toiminnasta. 

KVL07 SLUSH Asiakaskokemus 

Opiskelija opettelee palveluntuottamisen tapoja ja niiden vaikutusta ulkoisiin sekä sisäisiin asiakkaisiin. Opiskelija opettelee, millaisista tekijöistä asiakaskokemus muodostuu ja sen hyödyt. Kurssilla käydään läpi palvelun tuottamisen tilanteita sekä kohdataan asiakkaita erilaisissa palvelutilanteissa kansainvälisessä toimintaympäristössä. 

KVL08 Elämäntaidot 

Kurssin tavoitteena, että jokainen kurssin käynyt nuori tietää, mitkä ovat ne taidot, joiden avulla hänellä itsellään on mahdollisuus tehdä omasta elämästään mahdollisimman hyvä ja onnellinen sekä menestyä toivomallaan tavalla työelämässä. Tavoitteena on tuoda hyvinvointitaitojen, kuten vahvuuksien, onnellisuuden ja sosiaalisten taitojen opetus nuorelle näkyväksi. Elämäntaidot oppitunneilla oppilaat pääsevät oppimaan taitoja, joiden avulla heillä itsellään on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja onnellisuuteensa sekä nyt että tulevaisuudessa. Tuntien sisällöt ovat valmennuksellisia ja perustuvat positiivisen psykologian tutkittuihin hyvän elämän taitoihin, joita voi oppia ja harjoitella harjoitusten avulla. 

KVL09 Talouden lukutaito 

Kurssilla syvennytään niihin taitoihin, joita tarvitaan talouden yleiseen ymmärtämiseen. Opiskelija pohtii mm. oman talouden hallintaa, säästämistä ja sijoittamista sekä sijoittamisen etiikkaa. Kurssilla luodaan virtuaalinen osakesalkku ja tutustutaan virtuaalivaluuttoihin.  

KVL10 Business English 

Tutustutaan liike-elämän ja kaupankäynnin kieleen, tarkastellaan business-kulttuurien eroja, harjoitellaan puhetilanteita, neuvotteluja, kommunikatiivisia taitoja sekä virallista kirjoitettua tyyliä. Kurssilla painotetaan suullisia taitoja. Kurssilla käytetään mahdollisuuksien mukaan autenttista materiaalia. 

KVL11 Tulevaisuuskurssi 

Kurssilla opiskelija oppii näkemään vaihtoehtoisten tulevaisuuksien merkityksiä ja tiedostamaan omia vaikutusmahdollisuuksia sekä käyttämään erilaisia menetelmiä tulevaisuuksien hahmottamiseksi ja ymmärryksensä lisäämiseksi. Nämä lisäävät opiskelijan kykyä esittää ja perustella omia näkökantojaan ja arvovalintojaan tulevaisuuden vaihtoehtoja koskevissa asioissa ja valintatilanteissa. 

KVL12 Johtajuus (SLUSH)  

Opiskelija oppii erilaisia näkökulmia johtamiseen. Opiskelija opettelee oman toiminnan ja ryhmän johtamisessa tarvittavia taitoja. Opiskelija hahmottaa johtamisen peruskäsitteitä. Kurssilla käydään läpi tiimin johtamisen tilanteita kansainvälisessä toimintaympäristössä. 

KVL13 Opintomatka 

Kurssilla opiskelija tutustuu kokonaisvaltaisemmin yhden maan (esim. Kiina) kulttuuriin toimimalla isäntänä vaihto-opiskelijalle sekä lähtemällä itse vastavuoroisesti opintomatkalle. Sekä Suomessa että vastaanottavassa maassa tehdään kulttuuriopintoja ja käydään vierailulla esim. yrityksissä ja paikallisessa korkeakoulussa.  

KVL14 Kirjatentti 

Opiskelija voi suorittaa kurssin vaihtoehtoisesti tenttimällä talouden alaan liittyvän kirjan, tekemällä tutkielman, osallistumalla verkkokurssille tai tekemällä esim. kesätyöhönsä liittyvän projektin.  Kurssin suoritusmuoto neuvotellaan ennen kurssin alkamista KVL-linjan koordinaattoreiden kanssa.  

KVL15 Projektikurssi 

Kurssi aloitetaan 1. opintovuonna toteuttamalla käytännössä KVL01-kurssilla opittuja yrittäjyyteen liittyviä periaatteita. Loput kurssista suoritetaan pisteitä keräämällä 2. ja 3. opintovuoden aikana osallistumalla esim. taloustietokilpailuihin, koulun tapahtumatuotantoon tai muihin kuin kursseihin liittyviin opintokäynteihin/yritysvierailuihin.  

KVL16 Talousmatematiikka 

Opiskelija oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä, saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun, saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan pääsykokeissa on talousmatematiikan osuus, joka perustuu lukion talousmatematiikan oppimäärään.  

Kurssit 2017-2018

Kansainvälinen liiketoiminta, yritysjuridiikka ja eettinen ajattelutapa

KVL01 Meneekö viesti perille? #tilannetaju

Kurssi luo pohjaa tuleville opinnoille Kansainvälisen liiketoiminnan lukiossa. Kurssilla opitaan opiskelu- ja työelämän pelisääntöjä ja opitaan yhteistyötaitoja vuorovaikutuksissa muiden kanssa. Kurssilla perehdytään kulttuurienväliseen kohtaamiseen tiedostamalla oma kulttuuritausta ja harjoitellaan kansainvälisen kulttuuriosaamisen taitoja. Tunteiden hallinta ja keskeiset TVT-taidot tulevat tutuksi.

KVL02 Pysytkö pinnalla #menestyjä

Kurssilla  tutustutaan vastuulliseen toimintaan ja perehdytään keskeisimpiin taloussivistyksen käsitteisiin. Kurssilla opitaan lukemaan ja tulkitsemaan erilaisten viestintäkanavien tuottamaa sisältöä sekä kiinnostutaan talouden keskeisistä avainluvuista. Itsensä johtamisen taidot tulevat tutuksi monimutkaistuvassa maailmassa.

KVL03 Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet

Kurssilla tutustutaan kansainvälisen liiketoiminnan toimintaympäristöjen peruslainalaisuuksiin muuttuvassa ja monimuotoisessa maailmassa. Opiskelija oppii kansainvälisen liiketoiminnan keskeiset käsitteet ja syventää omaa kokonaiskuvaansa yritysten toiminnasta.

KVL05 Erilaiset liiketoimintaympäristöt

Kurssilla opitaan, miksi liiketoimintaympäristöt ovat erilaisia ja miten tämä vaikuttaa yritysten toimintaan. Kurssilla käydään läpi erilaisia yhteistyön mahdollisuuksia kansainvälisessä ympäristössä käytännönläheisesti yhteistyössä eri toimialojen yritysten kanssa.

Myynti ja markkinointi

KVL04 Myynti, markkinointi ja neuvottelutaidot

Kurssilla opetellaan ajankohtaisia markkinoinnin peruskäsitteitä ja ymmärretään asiakaslähtöisen toimintatavan merkitys. Keskeisimmät myyntityön vaiheet ja neuvottelutekniikat tulevat tutuksi käytännön tilanteissa.

KVL13 Kirjatentti II

Opiskelija tenttii ajankohtaisen kauppatieteellisen alan kirjan. Lukuvuoden 2017-18 kirjana kauppakorkeakoulun pääsykoekirja markkinoinnista ja johtamisesta. Kirjatenteistä sovitaan erikseen linjajohtajan kanssa.

Taloustiede

KVL16 Globaali markkinatalous

Kurssilla käsitellään globaalia markkinataloutta taloushistorian näkökulmasta. Mitä on globalisaatio ja minkälainen on maailman verkottumisen historia? Miksi talouskriisit näyttäisivät kuuluvan markkinatalouteen? Entä mitä pitävät sisällään talouden toimialat ja millainen on niiden kehityshistoria? Mistä eri näkökulmista globaalia markkinataloutta voidaan tarkastella?

KVL12 Kirjatentti I

Opiskelija tenttii ajankohtaisen taloustieteen kirjan. Lukuvuoden 2017-18 kirja: Matti Pohjola: Taloustieteen oppikirja. Kirjatenteistä sovitaan erikseen linjajohtajan kanssa.

Johtajuus

KVL07 Johtajuus (SLUSH)

Opiskelija oppii erilaisia näkökulmia johtamiseen. Opiskelija opettelee oman toiminnan ja ryhmän johtamisessa tarvittavia taitoja. Opiskelija hahmottaa johtamisen peruskäsitteitä. Kurssilla käydään läpi tiimin johtamisen tilanteita kansainvälisessä toimintaympäristössä.

KVL13 Kirjatentti II

Opiskelija tenttii ajankohtaisen kauppatieteellisen alan kirjan. Lukuvuoden 2017-18 kirjana kauppakorkeakoulun pääsykoekirja markkinoinnista ja johtamisesta. Kirjatenteistä sovitaan erikseen linjajohtajan kanssa.

Taidot

KVL08 Sosiaalipsykologia

Kurssilla käsitellään sosiaalipsykologian perusteita, erityisesti ryhmässä toimimisen pääperiaatteita. Kurssilla saa perustiedot sosiaalipsykologian keskeisimmistä ilmiöistä, kuten vuorovaikutuksesta, rooleista ja normeista ja oppii ymmärtämään itseään ryhmän jäsenenä.

KVL14 Elämäntaidot

Kurssin tavoitteena on, että jokainen kurssin käynyt nuori tietää, mitkä ovat ne taidot, joiden avulla hänellä itsellään on mahdollisuus tehdä omasta elämästään mahdollisimman hyvä ja onnellinen sekä menestyä toivomallaan tavalla työelämässä. Tavoitteena on tuoda hyvinvointitaitojen, kuten vahvuuksien, onnellisuuden ja sosiaalisten taitojen opetus nuorelle näkyväksi. Elämäntaidot oppitunneilla oppilaat pääsevät oppimaan taitoja, joiden avulla heillä itsellään on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa ja onnellisuuteensa sekä nyt että tulevaisuudessa. Tuntien sisällöt ovat valmennuksellisia ja perustuvat positiivisen psykologian tutkittuihin hyvän elämän taitoihin, joita voi oppia ja harjoitella harjoitusten avulla.

KVL18 Työ- ja projektikurssi

Opiskelijat osallistuvat vapaaehtoisiin projekteihin yritysten, korkeakoulujen ja kolmannen sektorin organisaatioiden kanssa. Käytännönläheisissä oikean elämän projekteissa opitaan yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, itsensä johtamista ja organisointia kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Kurssin suorittamisesta sovitaan erikseen linjajohtajan kanssa.

Asiakasnäkökulma

KVL06 Asiakaskokemus (SLUSH)

Opiskelija opettelee palveluntuottamisen tapoja ja niiden vaikutusta ulkoisiin sekä sisäisiin asiakkaisiin. Opiskelija opettelee, millaisista tekijöistä asiakaskokemus muodostuu ja sen hyödyt. Kurssilla käydään läpi palvelun tuottamisen tilanteita sekä kohdataan asiakkaita erilaisissa palvelutilanteissa kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Kansainvälisyys, kulttuuri ja kielet

KVL09 Selkeä viestintä

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijasta taitavaa työelämäviestijää päivittäisissä palavereissa, kokouksissa, asiakasneuvotteluissa ja erilaisissa tiimeissä ja rohkaista esitystilanteisiin. Kurssin aikana harjoitellaan tiivistä ja selkeää ilmaisua ja kirjoitettua yleiskieltä. Myös työelämän viestintätaitoja harjoitellaan kuten kokoustekniikkaa ja väittely- ja neuvottelutaitoa.

KVL10 Business English

Tutustutaan liike-elämän ja kaupankäynnin kieleen, tarkastellaan business-kulttuurien eroja, harjoitellaan puhetilanteita, neuvotteluja, kommunikatiivisia taitoja sekä virallista kirjoitettua tyyliä. Kurssilla painotetaan suullisia taitoja. Kurssilla käytetään mahdollisuuksien mukaan autenttista materiaalia.

Yrittäjämäinen toimintatapa

KVL17 Sisu ja asenne

Kurssi tarjoaa yleiskuvaa yritystoiminnasta ja tukee oman elämän yrittäjyyttä. Opiskelijat perehtyvät liiketoimintasuunnitelman eri osiin mm. markkinoinnin ja myynnin, yrityshallinnon, kirjanpidon ja rahoituksen sekä juridiikan näkökulmasta. Kurssilla hyödynnetään liiketoimintaosaamisen asiantuntijoita. Opiskelijat tekevät yrityksen liiketoimintasuunnitelman ja heillä on mahdollisuus toteuttaa se esimerkiksi perustamalla harjoitusyritykset NY Vuosi Yrittäjänä – ohjelman kautta, jossa harjoitellaan käytännössä mm. omien ideoiden tuotteistamista sekä vuorovaikutus- ryhmätyötä- ja johtajuustaitojen kehittämistä tai perustamalla oman Start up –yrityksen, osuuskunnan tai tekemällä yhteistyötä jonkun jo olemassa olevan yrityksen kanssa.

Laskenta, rahoitus, kauppakorkeakoulu ja muut mahdollisuudet

KVL11 Talousmatematiikka I

Opiskelija oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä, saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun, saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan pääsykokeissa on talousmatematiikan osuus, joka perustuu lukion talousmatematiikan oppimäärään. Tämä kurssi on siis erittäin suositeltava kauppatieteelliseen pyrkiville.

KVL15 Talousmatematiikka II (tarjolla 2018-19)

Kurssilla syvennetään Talousmatematiikka I -kurssilla opittuja asioita, perehdytään sijoittamisen maailmaan ja syvennytään verotuksen kiemuroihin. Kurssi on hyödyllinen jokaiselle, mutta erityisesti Kauppakorkeaan hakeville.